Mgr. Vladimír Cipciar,

advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 1480 a vykonávajúci advokáciu ako spoločník a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným Cipciar & partners, s.r.o., so sídlom Haburská 49/F, 821 01 Bratislava, IČO: 36 716 669, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 43796/B požiadal Slovenskú advokátsku komoru v zmysle ustanovenia § 8 odsek 1 písmeno a) a f) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

o pozastavenie výkonu advokácie ku dňu 15.01.2020

z dôvodu nadobudnutia účinnosti  zákona č. 66/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. v platnom znení. Verejný funkcionár, je povinný do 31.01.2020 jej vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.

V zmysle uvedeného zákona má Mgr. Vladimír Cipciar počnúc 01.01.2020 postavenie verejného funkcionára z titulu člena predstavenstva Západoslovenská distribučná, a.s., kde je podpredsedom predstavenstva